Χρήσιμα Video-Οδηγίες για τους Εκπαιδευτές/τριες με Εργαλεία Διαδραστικής Μάθησης για On Line Μαθήματα στη πλατφόρμα Moodle

  • March 16, 2020

Αξιότιμοι Εκπαιδευτές/τριες, παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες/βίντεο από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή σας η πλατφόρμα Moodle, όπου μπορείτε να αξιοποιήσετε ανάλογα με την εκπαιδευτική προσέγγιση που θα επιλέξετε να δώσετε στους/τις καταρτιζόμενους/νες σας (αφού πρώτα τους/τις ενημερώσετε ανάλογα με τις διδακτικές επιλογές σας). Τα βίντεο συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης που είναι αναρτημένες στις επίσημες σελίδες της  Moodle.org :

Lesson activity

Εκπαιδευτικό video στο :

( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )

  Η δημιουργία OnLine Μαθήματος ( Lesson )  είναι παρόμοιο με το module Book (Βιβλίο). Η ενότητα του μαθήματος παρουσιάζει μια σειρά από σελίδες HTML στον σπουδαστή. Εντούτοις, το μάθημα υποστηρίζει τις ερωτήσεις των σπουδαστών και τους επιτρέπει να κάνουν κάποιες επιλογές κάτω από την περιοχή περιεχομένου (κείμενο εκπαιδευτών, video, URL, εικόνες κλπ). Οι επιλογές που παρέχονται στους σπουδαστές, τους προωθούν σε μια συγκεκριμένη σελίδα στο μάθημα τη φορά. Η ενότητα Μάθημα σχεδιάστηκε για να είναι προσαρμοστική και να χρησιμοποιεί τις επιλογές ενός σπουδαστή για να δημιουργήσει μια αυτο-κατευθυνόμενη μαθησιακή OnLine εμπειρία. Μία από τις λίστες αναπαραγωγής που μπορείτε να συμβουλευτείτε: είναι “Μάθετε Moodle Extra”, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα από τα βασικά της Moodle: “Learn Moodle MOOC (Massive  Open On Line Courses)” και προετοιμάζοντάς σας για περαιτέρω εμπειρία εκπαίδευσης.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: using the lesson activity. &

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο:  Lesson settings     &

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: building a lesson activity.

_______________________________________________________________________________________________________

Adding a Page

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.
Ένας πόρος Σελίδας  ( Page )  δημιουργεί έναν σύνδεσμο σε μια οθόνη που εμφανίζει το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτή/τρια. Ο επεξεργαστής κειμένου επιτρέπει στη σελίδα να εμφανίζει πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου, όπως απλό κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, ενσωματωμένο κώδικα ή συνδυασμό όλων αυτών.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: adding a Page resource.

_______________________________________________________________________________________________________

Forum activity

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
Η δραστηριότητα του Φόρουμ ( Forum ) επιτρέπει στους σπουδαστές/τριες και τους εκπαιδευτές/τριες να ανταλλάσσουν ιδέες δημοσιεύοντας σχόλια ως μέρος ενός «νήματος». Επίσης οι σπουδαστές μπορούν να υποβάλλουν απορίες-ερωτήσεις προς απάντηση καθώς επίσης οι εκπαιδευτές να αναθέτουν στους σπουδαστές εργασίες ή αντικείμενα προς μελέτη.  Αρχεία όπως οι εικόνες και τα πολυμέσα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις αναρτήσεις φόρουμ. Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει να αξιολογήσει τα post που αναρτούνται στο φόρουμ και είναι επίσης δυνατό να δοθεί στους σπουδαστές/τριες η άδεια να αξιολογήσουν τα post των άλλων συναδέλφων τους.

Για να προσθέσετε ένα φόρουμ θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία και να την επιλέξετε από τον επιλογέα δραστηριότητας ( Activity chooser ).

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: Forum settings

_________________________________________________________________________________________________________________

Assignment activity

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.
Οι Εργασίες ( Assignments ) επιτρέπουν στους σπουδαστές να υποβάλουν εργασία στον Εκπαιδευτή/τρια τους για αξιολόγηση.  Η εργασία μπορεί να δακτυλογραφηθεί online ή να φορτωθεί ως αρχεία οποιουδήποτε τύπου (& μπορεί να διαβάσει η συσκευή  του εκπαιδευτικού). Η βαθμολόγηση μπορεί να γίνεται με απλά ποσοστά ή προσαρμοσμένες κλίμακες ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο σύνθετες ρήτρες ( rubrics ). Οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους ως άτομα ή σε ομάδες.
Βαθμολόγηση Εργασιών (Assignment grading in Moodle) :    https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dSxxdglCaeE
.
Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: adding an assignment activity.

_______________________________________________________________________________________________________

Grade Book

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.

Το Βαθμολόγιο σπουδαστών ( Gradebook ) είναι εκείνο το εργαλείο ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές προς τους σπουδαστές για την ενεργή διαδικασία διαδραστικής μάθησης.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στη δραστηριότητα: Gradebook . https://docs.moodle.org/38/en/Gradebook_uses

_______________________________________________________________________________________________________

Αλλαγή Ονομασίας Ενότητας (Topic name)

Εκπαιδευτικό video στο :
.

Είναι καλό οι Εκπαιδευτές/τριες να αποδίδουν μια ονομασία για κάθε μια Ενότητα ( Topic ) που ανεβάζουν στο μάθημά τους. Στην αρχή όλοι οι Εκπαιδευτές/τριες βλέπουν την κενή σελίδα του χώρου που τους διατίθεται με ενότητες χωρισμένες σε παραγράφους που ονομάζονται : Topic 1, Topic 2, Topic 3, Topic 4 κλπ. Χρειάζεται λοιπόν για την αποτελεσματικότερη μελέτη των σπουδαστών τους να δώσουν κατάλληλες ονομασίες σε αυτά όπως το περιγράφει το παραπάνω video.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση για Changing Topic Titles στο :  https://moodleanswers.com/index.php/information/instructor-tutorials/79-changing-topic-titles

_______________________________________________________________________________________________________

Quiz activity

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.

Η δραστηριότητα Κουίζ ( Quiz activity ) επιτρέπει στον  Εκπαιδευτή/τρια να σχεδιάζει και να δημιουργεί κουίζ που αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία τύπων ερωτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών επιλογών, των αληθινών-ψευδών, των σύντομων απαντήσεων και των εικόνων και του κειμένου μεταφοράς και απόθεσης. Αυτές οι ερωτήσεις διατηρούνται στην τράπεζα ερωτήσεων και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά κουίζ ή να τραβηχτούν τυχαία από την τράπεζα ερωτήσεων.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: how to use the quiz.

Building a Quiz

_______________________________________________________________________________________________________

Feedback activity

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.

Η δραστηριότητα Ανατροφοδότηση ( Feedback ) σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διεξάγετε έρευνες για τη συλλογή σχολίων. Σε αντίθεση με τη δραστηριότητα Έρευνας ( Survey ),  σας επιτρέπει να γράφετε τις δικές σας ερωτήσεις, αντί να επιλέξετε από μια λίστα προκαθορισμένων ερωτήσεων και σε αντίθεση με τη δραστηριότητα Κουίζ ( Quiz ),  μπορείτε να δημιουργήσετε μη βαθμολογημένες ερωτήσεις. Η δραστηριότητα “Ανάδραση” είναι ιδανική για αξιολογήσεις μαθημάτων ή εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: using a feedback activity.

_______________________________________________________________________________________________________

Book (Βιβλίο)

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )

.

Η ενότητα Βιβλίο ( Book module )  διευκολύνει τη δημιουργία πόρων πολλαπλών σελίδων με τη μορφή βιβλίου. Η ενότητα βιβλίου δεν είναι διαδραστική. Ωστόσο, μπορείτε να συνδεθείτε με δραστηριότητες όπως επιλογές, φόρουμ κ.λπ., μέσα σε ένα βιβλίο  ( book. )  Περιεχόμενο πολυμέσων, (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πόρων που μπορούν να ενσωματωθούν), μπορεί να περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο, καθώς οι σελίδες του είναι σελίδες περιεχομένου HTML.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: using the book module.

_______________________________________________________________________________________________________

Adding images

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )

.

Η Moodle επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές να φορτώνουν και να προβάλλουν Εικόνες ( Images ) από διάφορες πηγές μέσω του εικονιδίου εικόνας του επεξεργαστή κειμένου. Οι σελίδες μαθήματος μπορούν να βελτιωθούν με εικόνες ( ή banner ) σε κάθε τμήμα.

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο:  adding images.

_______________________________________________________________________________________________________

Adding files

Εκπαιδευτικά video στα :

&
https://vimeo.com/323343551

.

Τα αρχεία μπορούν να προστεθούν σε ένα μάθημα ή μια δραστηριότητα μεταφορτώνοντας μέσω του εργαλείου επιλογής αρχείων  (  file picker )  ή μεταφέροντάς τα απευθείας στη σελίδα του μαθήματος.

Και οι δύο επιλογές χρειάζονται την ενεργοποίηση της επεξεργασίας ( turn edditing on ).

Αυτό το βίντεο καλύπτει και τις δύο επιλογές. Τη μεταφόρτωση αρχείων ( file upload ) και τη χρήση της ενσωματωμένης προσέγγισης μεταφοράς και απόθεσης ( drag-and-drop ).

Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: adding/uploading files.

_______________________________________________________________________________________________________

Adding a URL

Εκπαιδευτικό video στο :
( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Greek )
.
Οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πόρο URL για να παρέχουν στους σπουδαστές/τριες τους συνδέσμους ιστού για έρευνα, εξοικονομώντας το χρόνο και την προσπάθεια των σπουδαστών να πληκτρολογούν χειροκίνητα τη διεύθυνση. Οι διευθύνσεις URL μπορούν να εμφανιστούν με διάφορους τρόπους, όπως το άνοιγμα σε νέο παράθυρο, έτσι ώστε ο/η  σπουδαστής/τρια να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL, να το κλείνει και να επιστρέφει εύκολα στην αρχική σελίδα του μαθήματος Moodle.
.
Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: URL resource settings.

_______________________________________________________________________________________________________

Adding resources and activities

Εκπαιδευτικό video στο :
.
Στην ορολογία της Moodle, μια Δραστηριότητα  ( Activity ) , όπως τα Φόρουμ ( Forums ) , ή τα Κουίζ ( Quizzes ), σημαίνει ακριβώς κάτι όπου οι σπουδαστές μπορούν να συνεισφέρουν απευθείας και συχνά αντιπαραβάλλεται με έναν Πόρο  ( Resource ) , όπως ένα Αρχείο ( File ) ή μια Σελίδα  ( Page ), που τους παρουσιάζεται. Ωστόσο, οι όροι δραστηριότητα ή μαθησιακή δραστηριότητα ή περιεχόμενο χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να αναφέρονται τόσο σε Δραστηριότητες όσο και σε Πόρους για ευκολία. Η προσθήκη δραστηριοτήτων και πόρων γίνεται μέσω του επιλογέα δραστηριοτήτων ( activity chooser ).
.
Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: adding activities. &
Δείτε σχετική Τεκμηρίωση στο: adding resources.
.