ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο K1/159146/20-11-2020 της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.:

Α. Καλούνται νέοι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.


Β. Καλούνται επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου να επικαιροποιήσουν
/διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.


Γ. Όλα τα μέλη του Μητρώου, υποχρεωτικά, πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε επαγγελματική τους εμπειρία στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τους με βάση τον οποίο αυτή έχει αποκτηθεί.

Η περίοδος λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται:

από 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως
και 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

Δείτε τις συνολικές Οδηγίες για την εγγραφή. Στην πλατφόρμα της αίτησης, μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες ανά επιμέρους ενότητα, στον τίτλο της κάθε ενότητας.

Δείτε την εγκύκλιο K1/159146/20-11-2020 για την λειτουργία 
του μητρώου εκπαιδευτών ΙΕΚ,πατώντας εδώ.