ΑΠΑΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ 2019Β

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του εξαμήνου 2019Β που δικαιούνται απαλλαγή μαθημάτων να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ σχετική Αίτηση προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά , σε αποκλειστική προθεσμία
από 07-10-2019 μέχρι 14-10-2019 , κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής καταρτιζομένων.

 

Α. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
iii) Αναλυτική βαθμολογία και
iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησαν, που αφορούν στα μαθήματα που αιτούνται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

 

Β. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες:
α) είναι σαφώς διατυπωμένες
β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης
γ) έχουν συνημμένα:
i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

 

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης οι καταρτιζόμενοι
οφείλουν να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα.