Διοικηση

  • February 21, 2016

Διευθυντής:

Δημήτριος Ε. Κυριακός
Πληροφορικός ΠΕ19,MSc,MBA,MEd

 

Α’ Υποδιευθυντής:

Φραντζέσκα Μπελαφέμινε

Δασκάλα ΠΕ70,MA,MEd

 

Β’ Υποδιευθυντής:

Παναγιώτης Ε. Μπαλαμπάνης
Μηχανολόγος ΠΕ17.02,MEd