ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Από Δευτέρα 03/07/2017 μέχρι και Δευτέρα 30/07/2017 και ώρα 10:00π.μ. – 12:00μ.μ. οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης για κατάθεση των δικαιολογητικών για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης.

Αφορά όσους δηλώσουν τις παρακάτω ημερομηνίες έναρξης Πρακτικής Άσκησης:

01/08/2017

15/08/2017

01/09/2017