ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019Α

Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών ολοκλήρωσης του εξαμήνου 2019Α:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φοίτησης: 14/6/2019

Τελικές Εξετάσεις 2019Α: 18/6/2019 – 25/6/2019.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επίδοσης: 26/06/2019

Επανεξετάσεις: 26/27/06/2019

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Εξαμήνου 2019Α΄, ανάλογα με την ειδικότητα

2019A ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΝΕΟ

Καλή Επιτυχία!